نحوه گرفتن ساپورت از سقف های کامپوزیت عرشه فولادی برای عبور تاسیسات و اجرای سقف کاذب

 
نحوه گرفتن ساپورت از سقف عرشه فولادی برای عبور تاسیسات

 

 

  
 
  
  

 

سقف عرشه فولادی عبور تاسیسات

  

نحوه گرفتن ساپورت از سقف برای اجرای سقف کاذب

 

          

 

 

 

 


  سقف عرشه فولادی سقف کاذب