مقایسه سقف های کامپوزیت عرشه فولادی و کامپوزیت معمولی


   در این بخش مقایسه سقف کامپوزیت عرشه فولادی ( Metal Deck )و سقف کامپوزیت معمولی شرح داده می شود .

•   در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی قالب بندی که یکی از مشکلات اجرایی ساختمان در سقف های کامپوزیت معمولی می باشد،حذف گردیده و اجرای سقف را با سرعت بالا عملی می سازد .
•  افزایش 10 برابری سرعت اجرا در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به سقف های کامپوزیت معمولی به لحاظ سادگی اجرا و حذف مراحل قالب بندی
 

•  بازگشت سریع سرمایه به لحاظ کاهش زمان اجرا و افزایش سرعت اجرا در سقف کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به سقف کامپوزیت معمولی

•  امکان اجرای سقف و بتن ریزی در کلیه طبقات ساختمان به طور هم زمان در سقف کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به سقف کامپوزیت معمولی

•  کاهش تعداد تیرهای فرعی در سقف کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به سقف کامپوزیت معمولی  

  


تیر ریزی در سقف کامپوزیت معمولی

 

 


•  کاهش هزینه نصب تیرهای فرعی به دلیل کاهش تعداد تیرهای فرعی در سقف کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به سقف های کامپوزیت معمولی
 


•  در سقف کامپوزیت معمولی فاصله بین تیرهای فرعی حدود 90 سانتی متر می باشد که این فاصله در سقف کامپوزیت عرشه فولادی تا 3 متر بدون استفاده از قالب بندی قابل افزایش می باشد ، که باعث کاهش تعداد تیرهای فرعی در سقف کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به سقف کامپوزیت معمولی می شود . 


• 
ضخامت بتن در سقف کامپوزیت عرشه فولادی به دلیل فرم عرشه به مراتب کمتر از ضخامت بتن در سقف کامپوزیت معمولی می باشد و به طور متوسط 6 سانتی متر کمتر می باشد .

 
•  کاهش وزن سقف در حدود 50 کیلوگرم بر متر مربع در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به سقف های کامپوزیت معمولی


• 
کاهش آرماتور و بتن مورد نیاز در سقف کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به سقف کامپوزیت معمولی و اقتصادی تر شدن اجرای پروژه

 
•  با کم شدن وزن سقف به دلیل کاهش تعداد تیرهای فرعی و ضخامت بتن وزن کل سازه کاهش یافته که باعث اقتصادی تر شدن طراحی و محاسبات مربوطه می شود .
 


•  با کم شدن وزن سازه در ساختمانهای ساخته شده با سقف کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به ساختمانهای کامپوزیت معمولی ، این ساختمانها نیروی کمتری از زلزله را به خود گرفته و باعث کاهش صدمات وارده بر ساختمان در زلزله می شود .

برشگیرهای گلمیخاستفاده شده در سقف کامپوزیت عرشه فولادی با استفاده ازدستگاه استاد ولدینگ ( Stud Welding ) انجام می شود که در مقایسه با برشگیرهای ناودانی در سقف کامپوزیت معمولی از کیفیت بالاتری برخوردار می باشد .