مقایسه سقف های کامپوزیت عرشه فولادی و تیرچه بلوک

 

در این بخش مقایسه کلی بین سقفهای مرکب عرشه فولادی( متال دک Metal Deck ) و سقف های تیرچه بلوک انجام شده است  

 افزایش 11 برابری سرعت اجرا در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به سقف های تیرچه بلوک 

•    کاهش ضخامت بتن در سقفهای کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به سقف های تیرچه بلوک

•    کاهش میلگرد مورد نیاز سقف در سقفهای کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به سقف های تیرچه بلوک

•    حذف کامل مراحل قالب بندی و شمع گذاری در سقفهای کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به سقف های تیرچه بلوک

•    کمترین فضا برای دپو ورق های فولادی در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به بلوک و یا یونولیت در سقف های تیرچه بلوک

•    صلبیت بیشتر سقف در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به سقف های تیرچه بلوک

  

سقف تیرچه بلوک