مقایسه برشگیر گلمیخ در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی و برشگیر ناودانی در سقف های کامپوزیت معمولی

  

سرعت اجرای هر گلمیخ حدود 15 ثانیه می باشد که این زمان برای اجرای برشگیرهای ناودانی در حدود 3 دقیقه می باشد .
برشگیرهای گلمیخ قابلیت انتقال نیروی برش در تمامی جهات را دارا می باشد که این انتقال نیروی برش در برشگیرهای ناودانی فقط محدود به انتقال نیروی برش در جهت طولی ناودانی می باشد .
زمان برقراری قوس الکتریکی در برشگیرهای گلمیخ حدود 800 میلی ثانیه می باشد که این زمان برای اجرای یک برشگیر ناودانی زمانی در حدود 3 دقیقه می باشد .
برشگیرهای گلمیخ عملیات جانبی از قبیل برش کاری و گل زنی جوش را لازم ندارد در حالی که برشگیرهای ناودانی نیاز به برش کاری و گل زنی جوش را دارا می باشد .
کیفیت جوش در برشگیرهای گلمیخ به مراتب بیشتر از کیفیت جوش در برشگیرهای ناودانی می باشد .
اجرای برشگیر گلمیخ به الکترود نیازی نداشته و جوشکاری با استفاده از دستگاه Stud welding انجام می شود .
عدم تغییر شکل تیر فولادی بر اثر حرارت در برشگیرهای استفاده شده از گلمیخ نسبت به برشگیرهای ناودانی به علت پایین بودن زمان اجرای برشگیر .

 

 

 برشگیر گلمیخ در سقف عرشه فولادی :

 

 

 

 نصب برشگیر گلمیخ بر روی سقف های عرشه فولادی با استفاده از دستگاه استاد ولدینگ ( Stud Welding) انجام می شود .

 

 

 

دستگاه استاد ولدینگ Soyer

 

 

 

 

 اجرای برشگیر گلمیخ با استفاده از دستگاه استاد ولدینگ ( Stud Welding ) در سقف های مرکب عرشه فولادی

 

 

سقف مرکب عرشه فولادی (متال دک Metal Deck ) پس از اجرای برشگیر گلمیخ 

 

 

 

پروژه ساختمان بانک واقع در تهران - شهرک راه آهن

 

 

 

 

مجتمع تجاری مهستان واقع در تهران - شهرک غرب