شرح مقاله
:تاریخ انتشار در این مقاله به معرفی انواع سقف های رایج و مزایا و معایب هر یک و همچنین روشهای اجرای هر سقف توضیحاتی داده می شود که در ادامه به آن می پردازیم .
معرفی انواع سقف و روشهای اجرای آن
 
 بازگشت