مزایای سقف های کرمیت

 

مزایای سقف های تیرچه فلزی (کرمیت ) نسبت به سقفهای تیرچه بلوک عبارتند از :

•  کاهش وزن سقف                                                              
•  کاهش مصرف تيرچه
•  سهولت اجراي داکت و عبور تاسيسات
•  سهولت اجراي سقف با دهانه هاي بلند
•  عدم نياز به شمع بندي
•  امکان اجراي همزمان چند سقف
•  کاهش مصرف بتن و وزن کمتر سقف   
•  يکپارچگي سقف و اسکلت