مراحل اجرای سقف های کرمیت

 

مراحل اجرای سقف های تیرچه فلزی (سقفهای کرمیت ) عبارتند از :

1-  نصب تیرچه های فلزی در دهانه ها با توجه طول دهانه ها و محاسبات مربوطه
2-  پر کردن فضای بین تیرچه ها با توجه به نوع سقف
3-  مش بندی
4-  بتن ریزی