مراحل اجرای سقف های کامپوزیت عرشه فولادی

در این قسمت میتوانید مراحل دقیق اجرای سقف های کامپوزیت عرشه فولادی را مشاهده نمایید. 

1- پخش ورق در دهانه ها و ثابت کردن آنها 

 

 

 

سقف عرشه فولادی 

2- نصب برشگیرها با استفاده از دستگاه استاد ولدینگ ( Stud Welding )
 

 

 

3- مش بندی


  

4- بتن ریزی

 سقف عرشه فولادی