آیین نامه ها
مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
تاییدیه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
آئین نامه بتن ایران (آبا)
مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ( ساختمان های بتن آرمه )
آئین نامه SDI
مبحث ششم مقررات ملی ساختمان
نشریه شماره 151