آئین نامه ها و تاییدیه های فنی

 دارنده تاییدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 


  

 
  

طراحی سقف کامپوزیت عرشه فولادی ( متال دک Metal Deck ) منطبق با مبحث دهم مقررات ملی ساختمان می باشد .  

سقف های کامپوزیت عرشه فولادی تایید شده توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن می باشد . 

آئین نامه ها واستانداردهای مورد استفاده در سقفهای کامپوزیت عرشه فولادی :

ACI , SDI , ASCE , AISC , AISI , BS 5950 , BS 4449 , EN 10326 , ASTM A 108 , ANSI AWS 

قابل طراحی با استفاده از نرم افزار Etabs
 

الزامات مبحث دهم  مقررات ملی ساختمان در مورد سقف های کامپوزیت عرشه فولادی :
•    حداکثر ارتفاع ذوزنقه ها برابر 75 میلیمتر باشد .
•    عرض متوسط کنگره های پر شده با بتن ، نباید کمتر از 50 میلیمتر باشد .
•    دال بتنی باید به تیر یا شاهتیر فولادی با استفاده از گلمیخهای برشگیر با قطر 20 میلیمتر یا کمتر متصل شود . گلمیخ ها را می توان از روی ورق فولادی ذوزنقه ای و یا مستقیما به عضو فولادی جوش نمود . در هر حال گل میخ باید روی بال ذوب شود .
•    حداقل ارتفاع گلمیخ بعد از نصب از بالای ورق ذوزنقه ای اندازه گیری می شود ، که نباید کمتر از 40 میلیمتر باشد .
•    ضخامت دال بتنی در بالای کنگره ورق ذوزنقه ای نباید از 50 میلیمتر کمتر باشد .
•    فواصل گلمیخ های برشگیر در امتداد تیر تکیه گاهی نباید از 900 میلیمتر تجاوز نماید .
•    برای مقابله با نیروی برکنش ، ورق ذوزنقه ای فولادی باید به تمام تیرها یا شاهتیرهای فولادی که به صورت مقطع مختلط طراحی می شوند ، در فواصلی نه بیشتر از 400 میلیمتر مهار شوند  این مهارها می توانند گلمیخهای برشگیر ، ترکیبی از گلمیخها و جوشهای نقطه ای و یا هر وسیله طرح شده توسط طراح باشد .