آئین نامه ها و تاییدیه های فنی

 

مشخصات سقف های تیرچه فلزی ( تیرچه کرمیت )  بر اساس نشريه شماره 151 سازمان برنامه و بودجه تعيين می‌شود.